Additional Learning needs: SNAP Cymru Parent and Carer Forums

Learning Services

Additional Learning needs: SNAP Cymru Parent and Carer Forums

SNAP Cymru are running a series of free parent and carer forums for families of children with ALN/Disabilities aged 0-25 across Wales running until April 2023.

The sessions offer parents and carers the chance to

  • find out more about the implementation of the ALN system in Wales
  • share their views and experiences
  • access support and advice from the SNAP Cymru team

Feedback from the sessions will help Welsh Government to develop future resources and support for families.

The forums will run online and in person, in various locations across Wales.

For further information on the events please follow this link - From SEN to ALN: Parent and Carer Forums

You can email SNAP Cymru with any questions about the event: fromsentoaln@snapcymru.org

Gwasanaethau Dysgu

Anghenion Dysgu Ychwanegol: SNAP Cymru: Fforymau Rhieni a Gofalwyr

Mae SNAP Cymru yn cynnal cyfres o fforymau rhieni a gofalwyr am ddim i deuluoedd plant ag ADY/plant anabl 0-25 oed ledled Cymru, ac sydd yn parhau tan fis Ebrill 2023.

Mae'r sesiynau'n cynnig cyfle i rieni a gofalwyr wneud y canlynol:

  • cael mwy o wybodaeth am weithredu'r system ADY yng Nghymru
  • rhannu eu barn a'u profiadau
  • cael mynediad at gymorth a chyngor gan dîm SNAP Cymru

Bydd adborth o'r sesiynau yn helpu Llywodraeth Cymru i ddatblygu adnoddau a chefnogaeth i deuluoedd yn y dyfodol.

Bydd y fforymau yn cael eu cynnal ar-lein ac wyneb yn wyneb, mewn gwahanol leoliadau ledled Cymru.

Am rhagor o wybodaeth ar y digwyddiadau dilynwch y linc hyn - O AAA i ADY: Fforymau Rhieni a Gofalwyr

Gallwch anfon e-bost at SNAP Cymru gydag unrhyw gwestiynau am y digwyddiad: fromsentoaln@snapcymru.org

 

Comments are closed.